Algemene voorwaarden Multimavision BV

 

Vastgesteld en gedeponeerd onder nummer 62155806 bij de Kamer van Koophandel op 28 februari 2017

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtnemer: Multimavision BV
2. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer

3. Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. De opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen na ondertekening van het deelnameformulier, een contract of een emailbevestiging.

4. Schriftelijk: hieronder valt zowel papieren als digitale (zoals email, sms en whatsApp) correspondentie.
5. Meerwerk: al het meerdere dat door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, boven de in het contract, emailbevestiging of het deelnameformulier uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden en/of de door opdrachtgever op het deelnameformulier aangekruiste opties, wordt uitgevoerd.
6. Overeengekomen bedrag: Het bedrag dat overeengekomen is voor de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 3 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtgever verleent alle medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer bekend was.

5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Als opdrachtnemer, of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht(en) op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dan verzorgt opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. In afwijking van lid 2 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Aanpassing Opnamedatum

1. De geplande opnamedatum kan, indien mogelijk, in overleg met opdachtnemer door opdrachtgever tot 10 dagen voor de opnamedag worden gewijzigd. Mocht het wijzigen van de opnamedatum voor opdrachtnemer tot kosten leiden, dan komen de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van opdrachtgever.

2. Leidt het door opdrachtgever wijzigen van de opnamedatum tot problemen voor opdrachtnemer (zoals te korte tijd tot uitzenddatum), dan kan opdrachtnemer een verzoek tot wijzigen van de opnamedatum weigeren, met dien verstande dat opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd blijft aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer kan de met opdrachtgever geplande opnamedatum verzetten naar een met opdrachtgever overeen te komen nieuwe datum.

Artikel 7 Aanpassing gemonteerde item

1. Het gemonteerde item zal door opdrachtnemer aan opdrachtgever, al dan niet via een digitale link, ter goedkeuring worden aangeboden.
2. Opdrachtgever heeft eenmalig het recht binnen redelijke grenzen aanpassingen in het gemonteerde item te verlangen.

3. Opdrachtgever zal binnen de daarvoor door opdrachtnemer gestelde termijn zijn aanpassingen schriftelijk kenbaar maken aan opdrachtnemer. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanpassingen zijn ontvangen door opdrachtnemer, dan wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met het gemonteerde item.

Artikel 8 Tijdstip en datum van uitzending van televisie items

1. Iedere datum en tijdstip van uitzending van het televisie item, programma’s, reclameblokken en /of televisie commercials, zoals genoemd in de overeenkomst en/of het deelnameformulier, is indicatief. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de datum en het tijdstip van uitzending van het televisie item, de programma’s, reclameblokken en televisie commercials te wijzigen.

Multimavision BV - KvK 62155806 - BTW nr. 854693397B01 Februari 2017

2. Indien de gewijzigde datum en/of het tijdstip voor opdrachtgever onacceptabel is, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren onder de in artikel 9 genoemde voorwaarden.

Artikel 9 Annulering van de opdracht

1. Opdrachtgever is gerechtigd tot 10 dagen nadat de overeenkomst en/of het deelnameformulier door opdrachtgever is ondertekend, de opdracht te annuleren tegen een eenmalige vergoeding van 50% van het overeengekomen bedrag, te voldoen binnen 14 dagen na de schriftelijke annulering.
2. Annulering van de opdracht is slechts geldig indien deze schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer is bevestigd.
3. In afwijking van lid 1 kan, als de opnames reeds hebben plaatsgevonden, slechts worden geannuleerd tegen betaling van 100% van het overeengekomen bedrag.
4. Een annulering later dan10 dagen nadat de overeenkomst en/of het deelnameformulier door opdrachtgever is ondertekend, kan alleen tegen betaling van 100% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

1. Alle in een offerte, deelnametoekenning of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2. Indien het voor het uitvoeren van de werkzaamheden, in het kader van de opdracht, noodzakelijk is dat opdrachtnemer naar een door opdrachtgever aan te wijzen locatie in het buitenland dient te reizen, dan komen de reis- en verblijfkosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. De betaling dient in ieder geval te zijn voldaan 1 dag voor de opnamedatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te vorderen. De rente over het opeisbaar bedrag kan worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
5. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, dan wel de overeenkomst ontbinden, met dien verstande dat opdrachtgever aan opdrachtnemer het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd blijft.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer mag worden verwacht. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

2. Indien een fout gemaakt wordt doordat de opdrachtgever opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
4. Indien opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar grove opzet dan wel roekeloosheid kan worden verweten.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van door
de opdrachtgever of derden aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van grove opzet of roekeloosheid van een van de werknemers en/of freelancers ingehuurd door opdrachtnemer. 6. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden ten opzichte van opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door opdrachtnemer van de opdracht.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Al het door opdrachtnemer opgenomen en gemonteerde beeld- en geluidsmateriaal blijft eigendom van opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is gerechtigd, nadat hij alle verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, het gemonteerde item voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken.

3. Opdrachtnemer blijft, onverminderd de rechten van opdrachtgever, de auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten, alsmede (re)productierechten en andere rechten op vermenigvuldiging behouden.

Artikel 13 Opschorting, beëindiging en ontbinding

1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer overeengekomen opdracht of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien gegronde vrees bestaat dat
de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht, al dan niet tot zekerheid, van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie verplicht is.

2. In geval van opschorting en/of ontbinding krachtens lid 1 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van reeds voldane betalingen.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van overeenkomst te vorderen

Artikel 14 Overdraagbaarheid rechten en zendtijd

Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

Artikel 15 Wijzigen algemene voorwaarden

Opdrachtnemer is te allen tijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.